Huurprijsherziening

A1 Property heeft gedegen kennis en ervaring met huurprijsonderhandelingen en het heronderhandelen van lopende huurovereenkomsten zo ook:

  • het toetsen van huurprijzen conform de wettelijke bepalingen,
  • het opstellen van een deskundigenadvies en ondersteuning bij gerechtelijke procedures.

De mogelijkheid tot huurprijsherziening is wettelijk vastgelegd in artikel 7:303 BW. In dit artikel is geregeld wanneer en op welke wijze een huurprijsherziening kan plaatsvinden, de wettelijke bepalingen luiden:

Lid 1 ‘Zowel de huurder als de verhuurder kunnen vorderen dat een rechter de huurprijs, zo deze niet overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse, nader zal vaststellen:
a. indien de overeenkomst voor bepaalde tijd geldt, na afloop van de overeengekomen duur;
b. in alle andere gevallen, telkens wanneer tenminste vijf jaar zijn verstreken sinds de dag waarop de laatste door partijen vastgestelde huurprijs is ingegaan of waarop de laatste door de rechter vastgestelde huurprijs is gevorderd.
Lid 2 Bij de nadere vaststelling van de huurprijs let de rechter op het gemiddelde van de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse, die zich hebben voorgedaan in een tijdvak van vijf jaren voorafgaande aan de dag van het instellen van de vordering…’

Kennis van de markt ter plaatse is onmisbaar voor een succesvol huurherzieningstraject. Daarnaast kan door een goede voorbereiding een gerechtelijke procedure vaak voorkomen worden en wordt de verhouding tussen eigenaar en huurder niet onnodig op scherp gezet.